ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
ATR
شماره پرواز
3399
کلاس پرواز
Y

ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
ATR
شماره پرواز
3399
کلاس پرواز
Y

ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
ATR
شماره پرواز
3399
کلاس پرواز
Y