وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5846
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
نامشخص
شماره پرواز
5846
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5846
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5846
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5846
کلاس پرواز
Y